Aktualności ze świata nauki

V edycja konkursu ONKOGRANTY

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do udziału w V edycji konkursu Onkogranty na difinansowanie analiz i projektów badawczych.

Najlepsze projekty zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

Nowotwór jako choroba przewlekła.
Onkologia po pandemii.
Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Ostateczny termin nadsyłania projektów upływa 30 października 2021r. 

Regulamin konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.ligawalkizrakiem.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl 

Wyniki I konkursu wsparcia finansowego służącego rozwojowi Doświadczonych Badaczy GUMed

Za nami I edycja konkursu wsparcia finansowego służącego rozwojowi Doświadczonych Badaczy GUMed. Celem konkursu było umożliwienie realizacji zadań badawczych służących rozwojowi naukowemu doświadczonych badaczy GUMed, a w szczególności realizacji badań prowadzących do uzyskania finansowania zewnętrznego projektu na drodze konkursowej lub opublikowania wyników w czasopiśmie z Q1 z obszaru dyscyplin ewaluowanych w Uczelni.  Konkurs skierowany był do osób, które posiadają stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Program powstał z inicjatywy Prorektora ds. Nauki i wspierany jest przez realizowany na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Do konkursu zgłoszono 61 wniosków, z czego Komisja Konkursowa zakwalifikowała do udziału 60 wniosków (jeden wniosek nie spełniał wymogów formalnych). Łączna wnioskowana kwota wynosiła 3 499 114,64 PLN. Każdy wniosek został poddany ocenie dwóch niezależnych recenzentów. W wyniku konkursu do finansowania wybrano 24 projekty badawcze (co stanowi 40% spośród ocenianych wniosków), które uzyskały najwyższą punktację. Próg punktowy wyniósł 78,75 pkt.  Ogółem na wsparcie przeznaczono kwotę 1 399 934,00 PLN (z subwencji IDUB – ~70%, ze wsparcia Prorektora ds. Nauki ~30%).

Ostateczna weryfikacja wniosków nastąpiła w dniu 30 lipca 2021 r. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Rektora GUMed w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego programu wsparcia. Członkowie Komisji podjęli decyzję o przyznaniu finansowania lub braku finansowania projektu w oparciu o uzyskaną punktację oraz opinie recenzentów. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Życzymy sukcesów i satysfakcji przy realizacji planów badawczych.

Wnioskodawcom, którzy nie otrzymali rekomendacji Komisji Konkursowej serdecznie dziękujemy za wkład pracy włożony w przygotowanie wniosku oraz zachęcamy do udziału w kolejnej II edycji konkursu zaplanowanej na wiosnę 2022 r.

Lista laureatów I edycji konkursu Doświadczony Badacz: https://extranet.gumed.edu.pl/news.php/563879/563881/?page=1

 

Konkurs na Projekt Badawczy Naukowej Fundacji POLPHARMY

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych ze środków Naukowej Fundacji POLPHARMY. 

Temat tegorocznego konkursu:
„Covid-19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”.

Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2021 

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/ 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

Konkurs na Projekt Badawczy - Polpharma

Zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem Konkursu: www.polpharma.pl (w zakładce Nauka i Innowacja – Naukowa Fundacja Polpharmy).

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Alicja Bednarek

Biuro ds. Nauki

tel. 58 349 11 58 

 

grant naukowy "Mikrobiota: w poszukiwaniu skutecznych interwencji" - III edycja konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Biocodex Microbiota Foundation "Mikrobiota - w poszukiwaniu skutecznych interwencji" na finansowanie najlepszych projektów badawczych związanych z mikrobiotą jelitową. Nabór trwa do dnia 31.08.2021r. do godz. 24:00 

“Mój doktorat w 180 sekund”

Trzecia edycja konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” w Europie Środkowej : rozgrywki krajowe

Już po raz trzeci Ośrodek Kultury Francuskiej wspólnie z Instytutem Francuskim w Polsce i partnerami wydarzenia organizuje konkurs « Mój doktorat w 180 sekund » w rejonie Europy Środkowej.  Uczestnicy będą mieli 3 minuty, żeby przedstawić temat swojego doktoratu w języku francuskim i  przekonując jurorów i publiczność!

Konkurs « Mój doktorat w 180 sekund » istnieje od 2012 roku i odbywa się dziś w blisko 30 krajach : jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania ich pracy naukowej szerokiej publiczności, tłumacząc skomplikowane zagadnienie w prosty sposób. Od matematyki do literatury, poprzez biologię czy architekturę, wszystkie dziedziny są mile widziane. Na swój występ w języku francuskim uczestnicy mają 180 sekund z zegarkiem w ręku i mogą posługiwać się tylko jednym slajdem. Wygrywa ten, kto będzie najbardziej zrozumiały i przekonujący, poczucie humoru także dozwolone!

Uczestnicy z Polski zmierzą się w rozgrywkach krajowych zorganizowanych online, żeby zakwalifikować się do finału konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” w Europie środkowej. Zwycięzca konkursu w Europie środkowej zakwalifikuje się do finału międzynarodowego w Paryżu.

Harmonogram konkursu

-          19 lutego 2021 : termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie

-          1-11 marca 2021 : rozgrywki krajowe w Polsce, głosowanie publiczności online  

-          19 marca 2021 : ogłoszenie wyników rozgrywek krajowych         

-          maj 2021 : finał Europy Środkowej w Krakowie

-          jesień 2021 : finał międzynarodowy w Paryżu

 

Więcej informacji wraz z formularzem rejestracyjnym do zgłoszenia udziału:

https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/

Konkurs na finansowanie projektów badawczych „Młody Twórca Nauki”

Szanowni Państwo,

Realizując Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych w ramach Programu grantowego „Młody Twórca Nauki”.

Celem Konkursu jest zainicjowanie i rozwój badań naukowych o tematyce badawczej obejmującej Priorytetowe Obszary Badawcze:

1.     POB 1 | Onkologia;

2.     POB 2 | Kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa;

3.     POB 3 | Biochemia, genetyka i biologia molekularna.

 

Wnioski należy składać w terminie do 31.12.2020 w formie elektronicznej na portalu e‑naukowiec 
do Działu Obsługi Programu IDUB. Zgodnie z Regulaminem realizacji projektów badawczych
w Programie grantowym „Młody Twórca Nauki” realizowanym w ramach „Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcze”, złożone wnioski podlegają ocenie w procedurze konkursowej.

 

Osoba do kontaktu: Renata Choroszkiewicz, Dział Obsługi Programu  IDUB, renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

Nowe edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych. W tej edycji są to:

SONATA 13 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS 7 - na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

HARMONIA 9 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

MAESTRO 9 - na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

 

Nowy nabór wniosków MAB

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nowy nabór wniosków na finansowanie Międzynarodowych Agend Naukowo-Badawczych

Nowy nabór wniosków: ERC Starting Grants (Horyzont 2020)

Do 17 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 581 mln euro. W jego ramach planowane jest finansowanie 391 projektów

EUREKA 2/2017

Do 9 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Eureka konkurs 2/2017. Zgodnie z informacjami NCBiR dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu projekty Eureki powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:

realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
ukierunkowanie rynkowe;
cywilny cel projektu;
przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

NCN poszukuje chętnych do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna zbieranie zgłoszeń od polskich instytucji naukowych, które są gotowe na utworzenie Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury. Zgłoszenia spełniające wymagania formalne zostaną opublikowane w ogłoszeniu konkursu Dioscuri, co ma na celu ułatwienie naukowcom znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej w Polsce. Naukowcy będą mogli również wybrać instytucję naukową spoza opublikowanej listy pod warunkiem, że instytucja ta spełni warunki formalne i zobowiąże się do spełnienia warunków podstawowych podanych poniżej.

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych.
Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.
Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.
Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

Skomplikowane i proste - konkurs dla młodych naukowców

Do 11 września 2017 r. można składać wnioski w ramach XIII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Kolejna edycja konkursów OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych. To już 13 edycja konkursów cieszących się największą popularnością wśród naukowców, czyli:

OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

 

Stypendia i granty od Fundacji Kościuszkowskiej

Od 3 lipca 2017 r. do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Konkurs na wymianę osobową z Austrią

Do 30 września 2017 r. trwa nabór tematów badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią w latach 2018-2020. Nabór w Polsce prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii.

Oferta grantów dla doktorantów na Aix-Marseille University

Oferta grantów realizowanych w ramach studiów doktoranckich na wydziale Zdrowia Publicznego w Uniwersytecie Aix-Marseille we Francji.

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki - MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby, które planują ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Oprócz konkursu MINIATURA trwa nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM oraz OPUS. 

 

Nowy konkurs FNP na MAB

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła trzeci otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). O środki w wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać wybitni uczeni z całego świata, którzy chcieliby założyć w Polsce autonomiczne instytucje badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze - II konkurs NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Na wsparcie nowatorskich projektów wpisujących się regionalne specjalizacje NCBR przeznaczyło 340 mln zł.

Nowy nabór FNP w konkursach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS.

Do 20 czerwca br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków
do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core
Facility, a także do nowego programu – TEAM-TECH Core Facility PLUS. We
wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Wnioskodawcami w
konkursach mogą zostać naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora
oraz poparte osiągnięciami doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe.

Terminiy naborów projektów w ramach programu Inkubator Innowacyjności +

Sekcja ds. Innowacji i Transferu Wiedzy informuje, iż został uruchomiony nabór projektów w ramach programu Inkubator Innowacyjności +.

MSCA - Individual Fellowships NOWY NABÓR

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

NABÓR PROJEKTÓW DO INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI +

Sekcja ds. Innowacji i Transferu Wiedzy informuje, iż został uruchomiony nabór projektów w ramach programu Inkubator Innowacyjności +.

SONATINA nowy konkurs ogłoszony przez NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkursu SONATINA. Jest to pierwsza edycja konkursu, który zastępuje dawny konkurs ministerialny Iuventus Plus. 

SONATINA 1 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r.

W ramach konkursu wnioski mogą składać osoby, które::

a) nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasuv pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;

b) mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Więcej informacji również na stronie NCN.

Nowy nabór wniosków First Team FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejny nabór wniosków w konkursie First Team na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

Nabór wniosków on-line trwa do 15.03.2017 r.

II nabór ERA-CVD Cardiovascular Diseases

16 stycznia br. otwarto nabór wniosków w ramach 2. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Nabór wniosków w ramach konkursu "LIDER"

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił VIII konkurs w Programie LIDER, adresowanym do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln złotych.

Ogłoszenie konkursu UWERTURA 1

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Nowy nabór TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nowy nabór wniosków w programach:TEAM, TEAM-TECH, TEAM Core Facility.

Nabór trwa do 16.01.2017 r.

Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

1 grudnia otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii.

TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016

2 grudnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii

Nabór wniosków w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program).

 

Nowa edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych. To już 12 edycja konkursów cieszących się największą popularnością wśród naukowców, czyli:

OPUS 12 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; 
PRELUDIUM 12 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 12 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;

Otwarcie naboru w Konkursie MSCA Innovative Training Networks (ITN)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu na działania mające na celu szkolenie początkujących naukowców przez międzynarodowe zespoły (Innovative Training Networks ITN).

Nabór wniosków na Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na projekty dla naukowców, którzy posiadają od 7 do 12 lat doświadczenia po ukończeniu doktoratu oraz obiecującą, udokumentowaną ścieżkę kariery naukowej (Consolidator Grant).

 

TECNIOspring - finansowanie 2-letnich badań w katalońskich uczelniach oraz firmach, które biorą udział w programie

W październiku 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków na granty badawcze w Katalonii w ramach projektu TECNIOspring PLUS. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie 2-letnich badań w katalońskich uczelniach oraz firmach, które biorą udział w programie.

Nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki - POLONEZ 3

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkurs POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, zwane dalej „stażami badawczymi”. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND).

 

Wstępna informacja o naborze wniosków do 10 konkursu The Innovative Medicines Initiative (IMI)

W ramach planowanego naboru wniosków w 10 konkursie The Innovative Medicines Initiative (IMI) ogłoszono wstępnie zdefiniowane tematy badawcze.

Nabór wniosków na polsko-niemieckie projekty w ramach badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło drugą edycję konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze BEETHOVEN.

Projekty muszą dotyczyć badań podstawowych w ramach określonych przez NCN paneli dyscyplin.

Nabór wniosków na wspólne, polsko-tureckie, projekty badawczo-rozwojowe.

NCRiR wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiło nabór wniosków w ramach drugiej edycji polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

NABÓR W KONKURSACH FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze w kolejnej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na finansowanie projektów badawczych. W tej edycji są to TEAM FIRST, POWROTY i HOMING

Nabór wniosków na Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

ERC ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) na projekty dla młodych naukowców (Starting Grant), którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po ukończeniu doktoratu oraz obiecującą, udokumentowaną ścieżkę kariery naukowej.

Nowa edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych. W tej edycji są to: 

Konkurs MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Konkurs SONATA BIS 6 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Konkurs HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych

Nowy harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki

W związku z wprowadzaniem nowych konkursów do oferty oraz zmianami w konkursach SONATA i SONATA BIS ogłaszanych przez NCN nastąpiły znaczące zmiany harmonogramu składania wniosków do Centrum w roku 2016, również zmianie uległ wstępny harmonogram na rok 2017.

Więcej informacji również na stronach Narodowego Centrum Nauki, natomiast HARMONOGRAM można pobrać TU.

Szkolenie z zakresu wnioskowania do NCN

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki organizowanych przez Dział Nauki. Szkolenie zostanie podzielone na dwa dni. Dotyczyć bedzię przygotowania wniosków na projekty badawcze, projektowania ich kosztorysów, a także zapoznanie się z systemem oceny wniosków.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 maja 2016 r. w dawnej sali Senatu w budynku Rektoratu na I piętrze. Prosimy o wcześniejsze przesłanie Formularza zgłoszeniowego

Szkolenie dla osób składających wniosek w konkursie OPUS i SONATA odbędzie się o 18 maja (środa) o godzinie 10:00.

Szkolenie dla osób składających wniosek w konkursie PRELUDIUM odbędzie się o 19 maja (czwartek) o godzinie 10:00.

Serdecznie zaparaszamy do udziału!

Kolejna edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych. To już 11 edycja konkursów cieszących się największą popularnością wśród naukowców, czyli:

OPUS 11 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; 
PRELUDIUM 11 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 11 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11

WSPARCIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Dla osób zainteresowanych po raz kolejny zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe dot. wnioskowania do NCN. Więcej informacji w najbliższym czasie.

Konkurs Polpharmy na finansowanie projektów badawczych

Naukowa Fundacja Polpharmy otworzyła XV edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych.

Tematem tegorocznej edycji są „Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”.

O grant ubiegać się mogą młodzi naukowcy będący zatrudnieni w zakładzie naukowym, jednostce naukowo-badawczej lub jednostce badawczo-rozwojowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja.

Kompletne wnioski prosimy składać do Działu Nauki do dnia 20.05.2016r.

Ruszył nabór do programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program POWROTY skierowany jest do osób ze stopniem naukowym doktora (do pięciu lat po doktoracie z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do dziewięciu lat po doktoracie), którzy powracają do prowadzenia badań naukowych po okresie przerwy trwającej nie krócej niż 9 miesięcy.
W programie POWROTY projekty można realizować zarówno w jednostce naukowej, jak i w firmie, jednak w obu przypadkach konieczna jest współpraca z partnerem naukowym.
Na dwuletni projekt można zdobyć 800 tys. zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone (podwykonawstwo), stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R.

VII edycja konkursu LIDER ogłoszona przez NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło już VII edycję konkursu LIDER.  Jest to program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Termin naboru wniosków: 14.01.2016 r. – 14.03.2016 r. w związku z tym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu Nauki. 

Druga edycja konkursu TANGO ogłoszona przez NCN i NCBR

Narodowe Centrum Nauki  wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu TANGO. Jest to konkurs dotyczący wsparcia praktycznego wykorzystania badań podstawowych. Wspólne przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. 

Więcej informacji dostępnych na stronach NCN oraz NCBR

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony do 15 marca 2016 r. w systemie elektronicznym OSF, w związku z tym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu Nauki celem weryfikacji wniosków. 

W przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum naukowego prosimy o jak najszybszy kontakt z pracownikami Działu Nauki oraz wypełnienie odpowiedniego formularza (przynajmniej miesiąc przed terminem składania wniosków).

 

Nowa edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiłio kolejną edycję konkrusów na projektu badawcze, staże i stypendia. Tym razem są to: 

  • Konkurs SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce WIĘCEJ
  • Konkurs FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora WIĘCEJ
  • Konkurs ETIUDA 4 na stypendia doktorskie WIĘCEJ


Wniosek o finansowanie projektów, staży oraz stypednium wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać w formie elektronicznej (w systemie OSF) i papierowej do 15 marca 2016 r. w związku z tym prosimy o składanie pełnej dokumentacji do 07 marca 2016r. 

W przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum naukowego prosimy o kontakt z pracownikami Działu Nauki przynajmniej miesiąc przed terminem składania wniosków oraz o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki organizowanych przez Dział Nauki. Szkolenie zostanie zorganizowane dla każdego rodzaju konkursu osobno i będzie trwać 3 dni. Dotyczyć bedzię przedewszystkim zmian wprowadzanych przez NCN oraz przygotowania wniosków na projekty badawcze, projektowania ich kosztorysów, a także zapoznanie się z systemem oceny wniosków.

Szkolenie odbędzie się w dniach 10-13 listopa 2015 r. w dawnej sali Senatu w budynku Rektoratu na I piętrze. Prosimy o wcześniejsze przesłanie  Formularza zgłoszeniowego

Szkolenie dla osób składających wniosek w konkursie PRELUDIUM odbędzie się o 10 listopada o godzinie 10:00

Szkolenie dla osób składających wniosek w konkursie SONATA odbędzie się o 12 listopada o godzinie 10:00

Szkolenie dla osób składających wniosek w konkursie OPUS odbędzie się o 13 listopada o godzinie 10:00

Serdecznie zapraszamy!

Kolejna edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych. To już 10 edycja konkursów cieszących się największą popularnością wśród naukowców, czyli:

OPUS 10 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (ogłoszenie Narodowego Centrum Nauki);
PRELUDIUM 10 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (ogłoszenie Narodowego Centrum Nauki);
SONATA 10 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (ogłoszenie Narodowego Centrum Nauki);

Otwarcie naboru wniosków w konkursie STRATEGMED

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie naboru wniosków w III edycji konkursu programu strategicznego „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF (https://osf.opi.org.pl)
do 26 października 2015 r., do godziny 16.00 (42 dni).

Z uwagi na wysoki poziom złożoności procesu wnioskowania oraz bardzo krótki termin aplikowania, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym podstawę do aplikowania o dofinansowanie projektu (LIDER) lub współpracy w projekcie w ramach Partnerstwa w Konsorcjum, stanowi Formularz zgłoszeniowy, złożony Prorektorowi ds. Nauki w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br.

MNiSW ogłosiło nową edycję konkursu Iuventus Plus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu IUVENTUS PLUS na finansowanie projektów badawczych młodych naukowców, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych określonych przez MNiSW. Więcej informacji na stronie MNiSW.

Najważniejsze informacje dot. wnioskowania:
1. Wnioski składa się w systemie OSF w wersji elektronicznej oraz w wersji tradycyjnej papierowej. 

2. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze planowane do realizacji przez młodych naukowców w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki czyli osoby do 35 roku życia.

3. Wyniki badań kierownika projektu zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych określonych przez MNiSW ("wykaz czasopism") lub w jednoautorskich monografiach naukowych. (patrz załączniki do ogłoszenia)

4. Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tyś zł. 

5. Wynagrodzenie kierownika projektu nie może stanowić mniej niż 15% kosztów ogólem. 

6. Koszty pośrednie wynoszą 20% kosztów ogółem. 

7. Oprócz kierownika projektu, wykonawcami w projekcie nie mogę być osoby, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, chyba że uzyskali ten stopień/tytuł w czasie trwania projektu.

8. Maksymalny okres trwania projektu to 36 miesięcy.

9. Przed wysłaniem wniosku należy przesłać "wersję roboczą" na adres karol.zak@gumed.edu.pl w celu weryfikacji.

10. Kompletny wniosek należy dostarczyć do Działu Nauki najpóźniej do 23 października 2015 do godziny 15:00.

Załączniki:

Szkolenie z zakresu wnioskowania do NCN

Szanowni Państwo,

Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do udzial w warsztatach szkoleniowych z zakresu wnioskowania do NCN organizowanych przez Dział Nauki. Szkolenie zostanie zorganizowane dla każdego rodzaju konkursu osobno i będzie trwać 3 dni. Dotyczyć bedzię przedewszystkim zmian wprowadzonych przez Narodowe Centrum Nauki w tegorocznej edycji konkursów oraz przygotowania wniosków na projekty badawcze oraz ich kosztorysów 

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 maja 2015 r. w dawnej sali Senatu w budynku Rektoratu na I piętrze. Prosimy o wcześniejsze przesłanie Formularza zgłoszeniowego

Szkolenie dla osób składających wniosek w konkursie SONATA 9 odbędzie się o 18 maja o godzinie 11:00

Szkolenie dla osób składających wniosek w konkursie PRELUDIUM 9 odbędzie się o 19 maja o godzinie 11:00

Szkolenie dla osób składających wniosek w konkursie OPUS 9 odbędzie się o 20 maja o godzinie 11:00

Szczegółowe informacje o konkursach i terminach są dostępne również w EXTRANECIE

 

Osoba do kontaktu:

mgr Karol Zakrzewski

tel. wewn. 10-30

e-mail: karol.zak@gumed.edu.pl

KONKURS NCN - nabór wniosków 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów na finasnowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych. Po raz kolejny doszło do kilku zmian we wnioskach - w szczególności proszę zwrócić uwagę na planowanie kosztorysów.

  • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, WIĘCEJ
  • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, WIĘCEJ
  • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. WIĘCEJ

W konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna. WIĘCEJ

WSPARCIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Dla osób zainteresowanych po raz kolejny zaorganizowane zostaną warszataty szkoleniowe dot. wnioskowania do NCN. W związku z dużym zaintersowaniem warsztatami przy okazji wcześniejszej edycji konkursów postanowiliśmy podzielić warsztaty na 3 dni - dla każdego rodzaju projektu osobno. Termin warsztatów szkoleniowych zostanie ogłoszony w najbliższym czasie

Prosimy o wcześniejsze przesłanie Formularza zgłoszeniowego

PROCEDURA

Uprzejmie przypominamy, że przy składaniu wniosków w GUMed obowiązują procedury wewnętrzne, do nich należą m.in.:

  • weryfikacja wniosku pod względem formalnym
  • przygotowanie umowy konsorcjum (sieci naukowej) - jeżeli dotyczy
  • przedstawienie wniosku władzom Uczelni do zaakceptowania i podpisania Oświadczeń woli

W celu weryfikacji wniosków prosimy o jak najszybsze przesyłanie aktualnej wersji pdf. wniosku na adres: karol.zak@gumed.edu.pl

WAŻNE!

Z uwagi na konieczność wysłania podpisanego przez władze Uczelni wniosku w wersji papierowej, tożsamej z ostateczną wersją, wygenerowaną z systemu OSF - do Działu Nauki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 CZERWCA 2015 r. do godz.15.00 (poniedziałek):

- 2 egz. wydruku zatwierdzonego w systemie OSF

- 1 egz. PDF wydruku roboczego

- wymagane załączniki (np. oświadczenie, zgoda komisji)

Osoba do kontaktu:

mgr Karol Zakrzewski

tel. wewn. 10-30

e-mail: karol.zak@gumed.edu.pl

DANE GUMEDed DO WNIOSKU

KALKULATOR POMOCNICZY

OŚWIADCZENIE WYMAGANE PRZEZ GUMED

FORMULARZ DLA OSÓB NIEZATRUDNIOCH W GUMed

KATALOG KOSZTÓW NCN

PANELE DYSCYPLIN NCN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ NCN

REGULAMIN STYPENDIÓW NCN

Konkurs na finansowanie projektów badawvczych w ramach progamu MNiSW "Rozwój Sportu Akademickiego"

Konkurs o finansowanie projektów badawczych

finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”.

 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze dotyczące rozwoju sportu akademickiego, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych (załącznik do wniosku) potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych),  w szczególności mające na celu:
a) zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
b) wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego,
c) wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,
d) wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego,
e) wspieranie badań, mających na celu monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności fizycznej studentów. 

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z wytycznymi MNiSW w systemie OSF.

Termin składania wniosków do Działu Nauki: 11 maja 2015 r. (poniedziałek).

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest:

Małgorzata Dołhan-Weichbroth

tel. wewn. 10-30

e-mail: malgorzata.dolhan@gumed.edu.pl

Konkurs na finansowanie projektów badawczych Fundacji Naukowej POLPHARMY

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XIV edycję konkursu na finansowanie

„Innowacyjnych projektów z dziedziny farmacji i medycyny”.

 

W tym roku konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy  w roku ubiegania się o środki finansowe nie ukończyli 35. roku życia. Granica wieku może ulec przesunięciu o czas, w którym  naukowiec przebywał np. na urlopie rodzicielskim, wychowawczym albo pobierał zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy maksymalnie o dwa lata. 

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z Regulaminem konkursu.

Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji.

Termin składania wniosków do Działu Nauki mija 18 Maja 2015 roku (poniedziałek).

 

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest

Małgorzata Dołhan-Weichbroth

tel. wewn. 10-30

e-mail: malgorzata.dolhan@gumed.edu.pl