Aktualności ze świata nauki

Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania Wniosków o przyznanie Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

 

Oferta konkursowa skierowana jest do Młodych Naukowców, którzy:

 

· są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora

 

albo

 

· są zatrudnieni w GUMed na umowę o pracę i posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat

 

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 1 grudnia 2021 do 29 grudnia 2021r. do godz. 12:00

 

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF) oraz przesłanie informacji o złożeniu wniosku na adres: barbara.gorka@gumed.edu.pl


Stypendium można otrzymać tylko raz.

 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

Eiffel Excellence - szansa na studia magisterskie i doktoranckie we Francji.

Szanowni Państwo,

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, skierowany do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne oraz - dodatkowo - w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

W ostatniej edycji programu przyznane zostały 347 stypendia na rok akademicki 2021-2022: 309 na poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazły się dwie studentki z Polski.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy.

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0  

Serdecznie zachęcamy do aplikowania. 

Stypendium Humboldta

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że do 30 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyjmuje wnioski do ostatniego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej, niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni ze wszystkich dziedzin nauki, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi równowartość 4 000 € miesięcznie. Pobyt naukowy w Polsce w ramach stypendium Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy. Stypendium może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2022 r.

Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dotychczas stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało już 76 naukowców z Niemiec.

Szczegółowe warunki i regulamin Stypendium znajdują się na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

Raport MB za rok 2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w systemie e-Naukowiec pod adresem: (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/panel/admin/documents) został uruchomiony elektroniczny formularz RAPORTÓW z zadań młodego badacza MB za rok 2020 (MB Raport za rok 2020). 

Dostęp do formularza posiadają wszyscy pracownicy naukowi i doktoranci będący Kierownikami zadań badawczych MB, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do Extranetu GUMed.
Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do internetu.

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2020 rok mija 28 lutego 2021 r. (niedziela).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kierownicy zadań zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje.
Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego zadania badawcze MB.

UWAGA:

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza proszę uzgadniać z Sekcją ds. Systemów Dydaktyki i Nauki pod nr tel. 17-14 lub 17-08.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza proszę uzgadniać z Biurem ds. Nauki pod nr tel. 12-13.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Michał Markuszewski 

Prorektor ds. Nauki

Nabór kandydatów do programu EFSA "EU-FORA" - roczny staż w zakresie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że trwa nabór kandydatów ze środowiska naukowego, zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej edycji programu stypendialnego European Food Risk Assessment (EU-FORA).

Termin składania aplikacji upływa dnia 29 stycznia 2021 r.

Zaproszenie EFSA adresowane jest do naukowców na początkowym etapie ścieżki zawodowej, a także na jej półmetku, doktorantów, postdoków,  naukowców zatrudnionych w sektorze publicznym lub prywatnym, generalnie do wszystkich kandydatów ze środowiska naukowego poszukujących możliwości nabycia doświadczenia z pierwszej ręki w zakresie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Wyłonieni uczestnicy programu odbędą 12-miesięczny staż w europejskich wyspecjalizowanych jednostkach poza krajem macierzystym, zyskując możliwość nabycia/udoskonalenia swoich umiejętności dzięki metodzie aktywnego uczestnictwa (learning-by-doing). Organizacja goszcząca  zapewni pełną integrację z realizowanymi pracami.

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a raport naukowy z ich pracy zostanie zamieszczony w specjalnym wydaniu Dziennika EFSA (EFSA Journal). Ponadto, w ramach 12-miesięcznego stażu, skorzystają z możliwości udziału z 4 modułach szkolenia w zakresie oceny ryzyka (3-tygodniowe szkolenie wprowadzające w siedzibie EFSA i pozostałe moduły szkolenia  w stolicach wybranych krajów europejskich).

Termin składania aplikacji przez instytucje zainteresowane pełnieniem roli "hosting site", tj. instytucji goszczącej upływa 12 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje, w tym również wypowiedzi stażystów, którzy skorzystali z programu, udokumentowane na video, a także link do składania aplikacji dostępne są na stronie:

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

W imieniu Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości oferowanych przez EFSA.

Biuro ds. Nauki

Stypendium naukowe POLPHARMY dla doktorantów

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji  konkursu o Stypendium naukowe organizowanym przez Fundację Naukową Polpharmy.

Konkurs skierowany jest do doktorantów  uczelni medycznych, którzy w roku składania wniosku
o stypendium nie ukończyli 30 lat (rok urodzenia 1991 i później).  

Celem programu jest promowanie i wyróżnienie najzdolniejszych doktorantów o największym dorobku naukowym.  

Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.

Przyznanie Stypendium w latach ubiegłych uniemożliwia ponowne ubieganie się (Stypendium może być przyznane wyłącznie RAZ).

Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców - nabór grudzień 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania Wniosków o przyznanie Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 1 grudnia 2020 do 31 grudnia 2020.
Stypendium można otrzymać tylko raz. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniższymi informacjami odnośnie warunków ubiegania się o przyznanie ww. stypendium.

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów przez system OSF oraz informacji o złożeniu wniosku na adres: alicja.bednarek@gumed.edu.pl  do dnia  28.12.2020r. do godz. 12:00.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - otwarty nabór

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

 

Stypendia na pobyt badawczy we Francji/bourses de séjour de recherche en France : 23/10/2020

Szanowni Państwo,

Stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat i pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie:

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy

20. edycja programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagroda Naukowa POLITYKI

Szanowni Państwo,

Tygodnik POLITYKA  ogłasza jubileuszową 20. edycję programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagroda Naukowa POLITYKI.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 14 czerwca 2020 r. na adres: stypendia@polityka.pl

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.polityka.pl/stypendia [1]

Stypendium MNiSW dla Wubitnych Mlodych NAukowców

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy Doktorantów, Nauczycieli akademickich, Doktorów do składania Wniosków o przyznanie Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Z przesłanych do 12 grudnia 2019 r. Wniosków, do kolejnego etapu zostanie wyłonionych 5 Młodych Naukowców wyróżniających się najwyższymi osiągnięciami naukowymi. Jest to druga edycja Wnioskowania, zatem zachęcam do szczegółowego zapoznania się z i informacjami odnośnie warunków ubiegania się o przyznanie ww. stypendium.

 

Z poważaniem,

Renata Choroszkiewicz

Stypendium na pobyt badawczy we Francji

Ambasada Francji w Polsce zaprasza polskich naukowców do składania wniosków o finansowanie stypendium rządu francuskiego na pobyt we francuskiej instytucji badawczej.

Stypendium adresowane jest do naukowców we wszystkich dziedzinach nauki, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat i pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.

Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 stycznia, a 31 grudnia 2020 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta otrzymuje 1704 € netto od momentu przyjazdu na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Termin składania wniosków: do dnia 6 listopada roku 2019 do godz. 14:00.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce pod  adresem : https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy.

Stypendium Start FNP - otwarty nabór

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Laureatem Stypendium START można być tylko jeden raz.

W konkursie o stypendium START oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność, dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi

 

Wnioski w konkursie mogą składać naukowcy, którzy:

- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
- są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.

Wniosek przed wysłaniem powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prorektora ds. Nauki,
w związku z czym prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych
(2 egzemplarze wydrukowanego wniosku podpisanego przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 1 kompletem załączników) do Biura ds. Nauki 
do dnia 23 października 2019 r do godz. 15:00.

Prosimy, aby dokumenty były ułożone w kolejności wymaganej przez FNP, opisanej w Instrukcji przygotowania wniosku.

Regulamin konkursu oraz Instrukcja przygotowania wniosku dostępne są na stronie Fundacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
oraz w Extranecie https://extranet.gumed.edu.pl/page.php/495363/

 

Osoba do kontaktu w biurze ds. nauki: Renata Choroszkiewicz; tel. 58 349 10 01;
e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

 

Z poważaniem,

Renata Choroszkiewicz

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Szanowni Państwo,


Zapraszamy Doktorantów, Nauczycieli akademickich, Doktorów do składania wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kto może otrzymać stypendium?

1. Zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360) młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

2. Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Wysokość stypendium:

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

 

Kto może złożyć wniosek?

- o przyznanie stypendium wnioskuje Rektor uczelni w której prowadzona jest szkoła doktorska, a młody naukowiec jest doktorantem;

- osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca;
 

Wnioskowanie:

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej na adres: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl oraz papierowej  do Biura ds. Nauki do dnia 22 maja do godz. 15:00.  Spośród nadesłanych aplikacji 10 najwyżej ocenionych wniosków zostanie zgłoszonych przez Władze GUMed do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wypełniony wniosek winien być podpisany przez Kandydata. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      dokumenty potwierdzające uzyskania znaczących osiągnięć w działalności naukowej wyłącznie w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

2)      oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
UWAGA! W przypadku braku powyższych załączników, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Ww. okres czterech lat może być wydłużony o czas trwania przerwy w działalności naukowej (łącznie nie dłużej niż o dwa lata) w przypadku przerwy spowodowanej urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku o przyznanie stypendium

https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190430_wzor_wniosku_SWMN_2019_%28aktywny_formularz%29.docx/16210054-7e45-832c-4a2a-85f7a1bde618

 

Oświadczenie do wniosku

https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190430_wzor_oswiadcz_SWMN_2019.docx/3b104f32-8adf-baf5-d59e-e206a0489f24

Ważne terminy:

od 14 - 22 maja 2019r. składanie wniosków do Biura ds. Nauki w wersji papierowej
i elektronicznej

27-30 maj 2019r. złożenie wniosków w systemie OSF przez Biuro ds. Nauki
do 30 listopada 2019 r. rozpatrzenie wniosków przez Ministerstwo. Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium. 

 

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Osoba do kontaktu w Biurze ds. Nauki: mgr inż. Renata Choroszkiewicz; te. 58 349 10 01; e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Stypendium START może być przyznane tylko jeden raz.

W konkursie o stypendium START oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą.

Wnioski w konkursie mogą składać naukowcy, którzy:

- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
- są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.

 

Wniosek przed wysłaniem powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prorektora ds. Nauki, w związku z czym prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych (2 egzemplarze wydrukowanego wniosku podpisanego przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 1 kompletem załączników) do Bura ds. Nauki do dnia 25 października 2018 r. 

 

Prosimy, aby dokumenty były ułożone w kolejności wymaganej przez FNP, opisanej w Instrukcji przygotowania wniosku.

Regulamin konkursu oraz Instrukcja przygotowania wniosku dostępne są na stronie Fundacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Osoba do kontaktu w Biurze ds. Nauki: mgr inż. Renata Choroszkiewicz; te. 58 349 10 01; e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

Stypendium rządu francuskiego

Ambasada Francji w Polsce zaprasza polskich naukowców do składania wniosków o finansowanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 styczeń i 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Termin składania wniosków: do dnia 2 listopada roku 2018 - godz. 14:00.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce pod  adresem : https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy  .

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018.

W ramach konkursu zostaną przyznane:

> stypendium dla badaczki magistrantki (20 000 zł),

> dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską (30 000 zł każde),

> trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną (35 000 zł każde).

 

 

Stypendia w USA dla doktorantów i doktorów

Fundacja Fulbrighta prowadzi nabór na stypendia w USA dla doktorantów i doktorów:

Junior Advanced Research Award

Fulbright Senior Award

Stypendia Rządu Francuskiego

Ambasada Francji w Polsce zaprasza polskich naukowców do składania wniosków o finansowanie stypendiów naukowych we Francji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

Międzynarodowe stypendia na wyjazdy do Edynburga

Ruszył nabór na stypendia finansowane przez Polish School of Medicine Memorial Fund oraz Boloz-Kulesza Trust Fund oferujące pokrycie kosztów udziału w kursach organizowanych przez Uniwersytet w Edynburgu.

Kursy skierowane są do absolwentów studiów medycznych, pracujących na polskich Uczelniach, posiadających doskonałą znajomość j. angielskiego.

Stypendia pokrywają koszty opłaty za kurs oraz zakwaterowania, koszty transportu uczestnik pokrywa ze środków własnych.

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE ETIUDA 6

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze w konkursie ETIUDA 6 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

 

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie przeznaczony dla osób, które:

- nie posiadają stopnia naukowego doktora

- wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej

- mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2018 r.

- planują odbycie stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że pracownicy GUMed z otwartym przewodem doktorskim mogą ubiegać się o przyznanie naukowego stypendium doktorskiego.

Stypendium, w wysokości 1 225 zł/miesiąc, wypłacane będzie przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od maja 2018 r.

Nabór wniosków w programie START FNP

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wysokość rocznego stypendium to 28 000 zł.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego stypendium na krótki wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą na okres łącznie do 4 tygodni.

Oferta stypendialna rządu francuskiego

Ambasada Francji w Polsce zaprasza polskich naukowców do 45 r. ż. do składania wniosków o finansowanie stypendiów naukowych we Francji.

Stypendia w USA dla doktorantów i doktorów – Fulbright Polska

Junior Advanced Research Award

Do 19 maja 2017 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest do osób, które przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy.

Strona internetowa konkursu

 

Fulbright Senior Award

Do 16 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić do 3 do 9 miesięcy.

Strona internetowa konkursu

Nagrody L’Oreal dla kobiet-naukowców

8 marca 2017 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal „Dla Kobiet i Nauki” 2017. W ramach konkursu przyznane zostaną:

- trzy stypendia w wysokości 35 000 zł każde dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.

- dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską w wysokości 30 000 zł każde.

- jedno stypendium  dla studentek, będących na etapie pisania prac magisterskich. Laureatka konkursu otrzyma stypendium w wysokości 20 000 zł.

 

Z wnioskami o stypendium mogą występować badaczki, które prowadzą badania w obszarze nauk o życiu. Nabór trwa do 30 kwietnia 2017 r.

 

Strona internetowa konkursu

The Edinburgh Summer School Clinical Education

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości ubiegania się o następuje stypendia:

Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarships
Call for Applications – Edinburgh Clinical Education Summer School August 2017

Szczegóły dotyczące konkursu w pliku do pobrania

Termin skladania wniosków: 23 marzec 2017r.

KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że pracownicy GUMed z otwartym przewodem doktorskim mogą ubiegać się o przyznanie naukowego stypendium doktorskiego.

Stypendium, w wysokości połowy stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, wypłacane będzie przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od maja 2017 r.

Ważnym warunkiem do spełnienia przez Stypendystę jest zobowiązanie do przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej w okresie do dwóch lat od daty zaprzestania pobierania stypendium tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Nabór wniosków w konkursie Etiuda

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu ETIUDA.

 

ETIUDA 5 to konkurs na stypendia doktorskie przeznaczony dla osób, które:

- nie posiadają stopnia naukowego doktora

- wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej

- mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2017 r.

- planują odbycie stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy

Zapraszamy do udziału w konkursie o stypendium naukowe organizowanym przez Naukową Fundację Polpharmy.

Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych, którzy w roku składania wniosku o stypendium nie mają ukończonych 30 lat. Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.

Stypendium START

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wysokość rocznego stypendium to 28 000 zł.

Stypendium naukowe za badania z zastosowaniami terapeutycznymi

W ramach konkursu Nagrody Galien Polska 2016, Instytut Francuski oraz Ambasada Francji w Polsce przyznają stypendium naukowe dla polskiego naukowca, prowadzącego badania z zastosowaniami terapeutycznymi.

Wnioski w konkursie składać mogą polscy naukowcy w wieku do 45 lat, z tytułem doktora oraz polskim obywatelstwem, prowadzący badania w polskich laboratoriach. Badania muszą zaprezentować innowacyjne odkrycie naukowe, z potencjalnymi zastosowaniami w dziedzinie terapii medycznej (chemia farmaceutyczna, biotechnologia, materiały dla medycyny, diagnoza).

Roczne stypendium we Włoszech

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet w Mediolanie uruchomił nowy międzynarodowy program stypendialny, w ramach którego oferuje roczne stypendium na prowadzenie prac badawczych i klinicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Mediolanie. O stypendium ubiegać się mogą lekarze po specjalizacji z okulistyki.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej: http://www.unimi.it/ateneo/formint/70871.htm

KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że pracownicy GUMed z otwartym przewodem doktorskim mogą ubiegać się o przyznanie naukowego stypendium doktorskiego.
Stypendium, w wysokości połowy stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, wypłacane będzie przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od maja 2016r.
Ważnym warunkiem do spełnienia przez Stypendystę jest zobowiązanie do przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej w okresie do dwóch lat od daty zaprzestania pobierania stypendium.
Jeżeli nie zostanie spełniony powyższy warunek Stypendysta, zgodnie z zawartą umową, zwraca całość pobranego naukowego stypendium doktorskiego.
Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:
1. Stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
2. Wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
3. Dotychczasową działalność naukową Kandydata do stypendium;
4. Udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
5. Liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Konkurs Fundacji DKMS na stypendium naukowe

Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Fundacja DKMS na stypendia dla młodych naukowców prowadzących badania w obszarze chorób nowotworowych krwi. W ramach konkursu otrzymać można 3-letnie stypendium w wysokości 80 000 euro rocznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium mogą ubiegać się projekty dotyczące przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych lub innych metod leczenia chorób hematologicznych.

Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą mieć ukończone studia (M.D., Ph.D. lub równorzędne kwalifikacje) w jednej z dziedzin objętych stypendium. Wymagana jest praca w instytucie naukowym, akademickim ośrodku hematologicznym lub transplantologicznym.

Strona internetowa konkursu na stypendia dla młodych naukowców na badania nad chorobami nowotworowymi :

http://www.dkms.pl/pl/content/dkms-funduje-stypendia-dla-bada%C5%84-nad-nowotworami-krwi

Stypendium START - FNP

Zapraszamy młodych uczonych do składania wniosków w programie START (edycja 2016).Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć.

W konkursie o stypendium START oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

 

15. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Informujemy, że tygodnik POLITYKA ogłosił 15. edycję Nagród Naukowych.

Zgłoszenia od młodych naukowców na 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych po 10 tys. zł przyjmowane będą do 22 czerwca 2015 r.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA, zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie potrzebne informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin: tutaj.

Lista 15 finalistów opublikowana będzie przez tygodnik 9 września.