O Biurze

O Biurze

PROREKTOR ds. NAUKI

prof. dr hab. Michał Markuszewski  e-mail: prorektor.nauka@gumed.edu.pl / nr wewn. 11-59

 

BIURO ds. NAUKI

Kierownik Biura

mgr Małgorzata Sokołowska         e-mail: malgorzata.sokolowska@gumed.edu.pl / nr. wewn. 10-01

Pracownicy Biura:

- Barbara Górka                         e-mail: barbara.gorka@gumed.edu.pl / nr wewn. 11-58

- mgr Aleksandra Dolacińska        e-mail: aleksandra.dolacinska@gumed.edu.pl / nr. wewn. 11-59

- lic. Alicja Bednarek                    e-mail: alicja.bednarek@gumed.edu.pl / nr wewn. 12-13

 

Biuro ds. Nauki jest jednostką administracyjną Uczelni podległą Prorektorowi ds. Nauki. Do jej głównych zadań należą sprawy związane ze wsparciem merytorycznym i administracyjnym rozwoju naukowego pracowników i doktorantów Uniwersytetu, ubieganiem się wydziałów Uniwersytetu o wsparcie finansowe działalności naukowo-badawczej, oceną naukową jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i jego wydziałów.

Do zadań Biura należy:

1. Opracowanie dokumentacji w ogólnopolskim systemie POL-on na potrzeby EWALUACJI  Uniwersytetu, w tym współpraca z jednostkami administracji centralnej w tym zakresie (KATEGORYZACJA Ministerialna Wydziałów).

2. Koordynacja procesu oceny (druku formularzy, obsługa e-naukowca, ogłoszenia, punktacja, artykuł do gazety GUMed itp.) i klasyfikacji jednostek organizacyjnych w/w Wydziałów Uniwersytetu na potrzeby wewnętrznej oceny parametrycznej (OCENA PARAMETRYCZNA)

3. Koordynacja działań związanych z pozyskaniem finansowania na działalność upowszechniającą naukę oraz monitorowanie realizacji i raportowania tych zadań (z wyłączeniem inicjatyw, o które finansowanie występują centralne jednostki Uniwersytetu) – DUN OGÓLNOUCZELNIANE

4. Koordynacja działań związanych z przyznaną subwencją  na utrzymaniem potencjału badawczego w ramach zadań badawczych statutowych (ST) Uniwersytetu

5. Koordynacja działań związanych z pozyskaniem środków finansowych na zadania badawcze, związane z rozwojem młodych badaczy i słuchaczy studiów doktoranckich/Doktorantów Pierwszej Szkoły Doktorskiej (MB)

6. Koordynacja działań związanych z rozwojem naukowym w zakresie wsparcia administracyjnego ubiegania się pracowników i doktorantów GUMed o stypendia naukowe, nagrody i inne inicjatywy, finansowane ze środków własnych Uniwersytetu oraz przez instytucje zewnętrzne,

7. Pozyskiwanie od jednostek administracji centralnej danych dotyczących sprawozdawczości w obszarze finansowania nauki, na potrzeby jednostek zewnętrznych, w tym GUS (PNT-01s, MN-01, PNT-05) oraz przesłanie tych danych w obowiązującej przepisami formie

8. Obsługa administracyjna zadań zleconych Uniwersytetowi przez jednostki zewnętrzne  przy realizacji i rozliczaniu prac usługowych o charakterze badawczym

9. Obsługa administracyjna ekspertyz naukowych wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych

10. Koordynacja działań związanych z obiegiem listów intencyjnych/memoranda podpisanych przez GUMed dotyczących naukowej działalności międzynarodowej

11. Obsługa administracyjna SPUB – środki przyznane przez MNiSW na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

12. Obsługa administracyjna obiegu umów cywilno-prawnych, zawieranych na realizację zadań badawczych, koordynowanych przez Biuro ds. Nauki

13. Koordynowanie działań związanych z:  oświadczeniami o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeniami o zaliczeniu do liczby N, oświadczeniami upoważniającymi jednostkę do wykazania dorobku publikacyjnego pracowników GUMed

14. Obsługa administracyjna Senackiej Komisji Nauki.

15. Obsługa administracyjna wnioskowania o nagrody naukowe dla pracowników i doktorantów (m.in. nagroda Uphagena, nagroda Sopocka Muza, nagroda im. Jana Heweliusza, inne).

16. Koordynowanie procesu awansów naukowych nauczycieli akademickich

17. Wspieranie naukowców na każdym etapie prowadzonych przez nich badań, program wsparcia laboratoriów typu core facility

18. Analizy statystyczne dla potrzeb wewnętrznych (program wsparcia usług statystycznych)

19. Program wsparcia finansowego służącego rozwojowi Doświadczonych Naukowców na  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

20. Program wsparcia finansowego w realizacji usług publikacyjnych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

21. Program wsparcia finansowego członków uczelnianych organizacji studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

22. Sporządzanie raportów, rejestrów i/lub ewidencji pomocniczych, dotyczących w/w zakresu obowiązków oraz prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych, dotyczących obszaru działalności Biura ds. Nauki

23. Obsługa administracyjna projektu międzynarodowy VRFCAT

24. Obsługa  administracyjna projektu międzynarodowego JAZZ

25. Koordynacja procesu sprawozdawczego w systemie POL-on

26. Ścisła współpraca z Biblioteka Główna w zakresie m.in.: pozyskiwania danych o dorobku publikacyjnym pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych/jednostek naukowych, powiązaniu kont ORCID_PBN_Pol-on, aktualizacji danych do systemu ICI

27. Koordynacja działań w zakresie systemu ICI Science Evaluation  – Index Copernicus – system do elektronicznego zarządzania informacjami i danymi dotyczącymi osiągnieć naukowych Uczelni i jej pracowników

28. Koordynacja działań związanych z pozyskaniem wsparcia finansowego w formie darowizn z przeznaczeniem na inicjatywy badawcze