Aktualności ze świata nauki

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Kościuszkowska ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej.

Nagradzana jest praca, która została opublikowana w czasopiśmie medycznym światowej rangi, w języku angielskim, w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (2019-2020). Nagroda może zostać przyznana za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w Polsce lub w zagranicznym ośrodku naukowym.

O   Nagrodę   im.   Bohdana   i   Zygmunta   Janczewskich   mogą ubiegać się autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski.

Termin przesyłania zgłoszeń: 31 maja 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2021.

Więcej informacji na temat Nagrody oraz Fundacji Kościuszkowskiej znajdą Państwo na stronie www.kfpoland.org oraz www.thekf.org.

Z poważaniem,

Biuro ds. Nauki

POLSKA AKADEMIA NAUK, Nagroda dla młodych naukowców 2021

Z przyjemnością informujemy o kolejnej, VI edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2020 r., której
wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu zakresach nauki, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł. Wnioski przyjmowane będą od 15 stycznia do 31 marca br., pozostałe zaś informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl w zakładce: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców.

Gorąco zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie i tym samym do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu środowisku naukowemu, w tym Członkom POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego na najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko ujętej humanistyki.

Nagroda przyznawana jest osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.

 

Podstawowe informacje o Nagrodzie:

1.       Organizatorem konkursu oraz fundatorem Nagrody jest Uniwersytet Łódzki

2.       Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego (zwana dalej „Nagrodą”) przyznawana jest za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

3.       Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.

4.       Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody

5.       Prace należy składać do 15.03.2019

Na adres e-mail:  aleksandra.dolacinska@gumed.edu.pl

6.       Osoba której praca zostanie wyłoniona z ramienia Uczelni, będzie proszona o:

- dołączenie również zgody wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych,

- przesłanie jednego egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

7.       Spośród wszystkich nadesłanych prac do Uniwersytetu Łódzkiego,  Kapituła wybierze pięć dzieł nominowanych do Nagrody. Osoby których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

8.       Wysokość Nagrody wynosi 50000 zł.

 

Wszelkie szczegółowe informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej;

www.nagrodakotarbinskiedo.uni.lodz.pl

Nagroda Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku

Szanowni Państwo,

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową, której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom za ich oryginalne prace twórcze lub monografie w pięciu dziedzinach nauk.

Konkurs o Nagrodę Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego

Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego po raz piętnasty pragnie przyznać nagrodę promujacą wybitnych młodych pracowników nauki, ktorych badania i działalnośc naukowa przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych.

Nagrody GTN dla młodych naukowców za prace naukowe ukończone lub opublikowane do końca 2017 roku

Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zamierzają po raz czterdziesty drugi przyznać pięć równorzędnych, dorocznych nagród młodym pracownikom nauki za prace naukowe ukończone lub opublikowane do końca 2017 roku, z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa:

Wydział I          - Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział II         - Nauk Biologicznych i Medycznych

Wydział III        - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Wydział IV        - Nauk Technicznych

Wydział V         - Nauk o Ziemi

Pisemne wnioski o przyznanie nagrody w jednej z wyżej wymienionych dziedzin nauki, zawierające nazwę wydziału GTN, na którym mają one być rozpatrywane, mogą składać członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach lub instytucjach naukowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska. Wnioski prosimy składać w Biurze Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (ul. Bielańska 5, pokój 41, 80-851 Gdańsk) w terminie do 31 grudnia 2017 roku osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

NAGRODA POLSKIEJ AKADEMII NAUK DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2017

Z dniem 15 stycznia 2017 r. rozpoczęła się druga edycja Konkursu o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców na najlepszą publikację naukową, której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom za ich oryginalne osiągnięcia badawcze, które zostały opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

Nagrody za prace naukowe

Prezydent Miasta Gdańska oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe zamierzają po raz czterdziesty pierwszy przyznać pięć równorzędnych, dorocznych nagród młodym pracownikom nauki za prace naukowe ukończone lub opublikowane w 2016r.

Pisemne wnioski mogą składać członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, względnie osoby pełniące funkcję kierownicze w uczelniach lub instytucjach naukowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska. Wnioski należy składać bezpośrednio do Biura Gdańskiego Towarzystwa Naukowego do dnia 31 grudnia 2016r.

Szczegóły konkursu do pobrania.

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w 2016r. przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; winny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

Nagroda im. Artura Rojszczaka.

Szanowni Państwo!

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz jedenasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Jest to indywidualna nagroda pieniężna (5000zł) przeznaczona dla młodych uczonych, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku, wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków upływa 31 stycznia 2016r.

Więcej informacji na temat przebiegu konkursu i sylwetki dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie internetowej:
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

I EDYCJA NAGRODY NAUKOWEJ Oddziału PAN w Gdańsku DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY:

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu dziedzinach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych, za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.
Nagroda przyznawana jest doktorantom lub pracownikom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.
Wnioski o przyznanie Nagrody można składać od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród przewiduje się w miesiącach maju lub czerwcu.
WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO: 4.000 PLN.
WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAGRODY: w Regulaminie konkursu (w załączeniu).

Jak składać wnioski konkursowe:

Otworzyć (w załączeniu) FORMULARZ zgłoszeniowy i wypełnić znajdujący się tu interaktywny formularz, następnie go wydrukować.
Złożyć na wypełnionym Formularzu swój podpis (kandydata).
Wniosek, tj.: 1) skan powyższego Fromularza oraz 2) zgłaszaną do Nagrody publikację (w wersji elektronicznej pdf) przesłać na adres: gdansk@pan.pl
KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02 gdansk@pan.pl

 

Formularze oraz dodatkowe informacje pod adresem: http://www.gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow