Aktualności ze świata nauki

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Szanowni Państwo,


Zapraszamy Doktorantów, Nauczycieli akademickich, Doktorów do składania wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kto może otrzymać stypendium?

1. Zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360) młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

2. Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Wysokość stypendium:

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

 

Kto może złożyć wniosek?

- o przyznanie stypendium wnioskuje Rektor uczelni w której prowadzona jest szkoła doktorska, a młody naukowiec jest doktorantem;

- osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca;
 

Wnioskowanie:

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej na adres: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl oraz papierowej  do Biura ds. Nauki do dnia 22 maja do godz. 15:00.  Spośród nadesłanych aplikacji 10 najwyżej ocenionych wniosków zostanie zgłoszonych przez Władze GUMed do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wypełniony wniosek winien być podpisany przez Kandydata. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      dokumenty potwierdzające uzyskania znaczących osiągnięć w działalności naukowej wyłącznie w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

2)      oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
UWAGA! W przypadku braku powyższych załączników, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Ww. okres czterech lat może być wydłużony o czas trwania przerwy w działalności naukowej (łącznie nie dłużej niż o dwa lata) w przypadku przerwy spowodowanej urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku o przyznanie stypendium

https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190430_wzor_wniosku_SWMN_2019_%28aktywny_formularz%29.docx/16210054-7e45-832c-4a2a-85f7a1bde618

 

Oświadczenie do wniosku

https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190430_wzor_oswiadcz_SWMN_2019.docx/3b104f32-8adf-baf5-d59e-e206a0489f24

Ważne terminy:

od 14 - 22 maja 2019r. składanie wniosków do Biura ds. Nauki w wersji papierowej
i elektronicznej

27-30 maj 2019r. złożenie wniosków w systemie OSF przez Biuro ds. Nauki
do 30 listopada 2019 r. rozpatrzenie wniosków przez Ministerstwo. Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium. 

 

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Osoba do kontaktu w Biurze ds. Nauki: mgr inż. Renata Choroszkiewicz; te. 58 349 10 01; e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego na najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko ujętej humanistyki.

Nagroda przyznawana jest osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.

 

Podstawowe informacje o Nagrodzie:

1.       Organizatorem konkursu oraz fundatorem Nagrody jest Uniwersytet Łódzki

2.       Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego (zwana dalej „Nagrodą”) przyznawana jest za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

3.       Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.

4.       Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody

5.       Prace należy składać do 15.03.2019

Na adres e-mail:  aleksandra.dolacinska@gumed.edu.pl

6.       Osoba której praca zostanie wyłoniona z ramienia Uczelni, będzie proszona o:

- dołączenie również zgody wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych,

- przesłanie jednego egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

7.       Spośród wszystkich nadesłanych prac do Uniwersytetu Łódzkiego,  Kapituła wybierze pięć dzieł nominowanych do Nagrody. Osoby których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

8.       Wysokość Nagrody wynosi 50000 zł.

 

Wszelkie szczegółowe informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej;

www.nagrodakotarbinskiedo.uni.lodz.pl

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Stypendium START może być przyznane tylko jeden raz.

W konkursie o stypendium START oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą.

Wnioski w konkursie mogą składać naukowcy, którzy:

- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
- są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.

 

Wniosek przed wysłaniem powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prorektora ds. Nauki, w związku z czym prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych (2 egzemplarze wydrukowanego wniosku podpisanego przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 1 kompletem załączników) do Bura ds. Nauki do dnia 25 października 2018 r. 

 

Prosimy, aby dokumenty były ułożone w kolejności wymaganej przez FNP, opisanej w Instrukcji przygotowania wniosku.

Regulamin konkursu oraz Instrukcja przygotowania wniosku dostępne są na stronie Fundacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Osoba do kontaktu w Biurze ds. Nauki: mgr inż. Renata Choroszkiewicz; te. 58 349 10 01; e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

Stypendium rządu francuskiego

Ambasada Francji w Polsce zaprasza polskich naukowców do składania wniosków o finansowanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 styczeń i 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Termin składania wniosków: do dnia 2 listopada roku 2018 - godz. 14:00.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce pod  adresem : https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy  .

Wymiana bilateralna naukowców

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

 

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018.

W ramach konkursu zostaną przyznane:

> stypendium dla badaczki magistrantki (20 000 zł),

> dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską (30 000 zł każde),

> trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną (35 000 zł każde).