Aktualności ze świata nauki

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Stypendium START może być przyznane tylko jeden raz.

W konkursie o stypendium START oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą.

Wnioski w konkursie mogą składać naukowcy, którzy:

- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
- są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.

 

Wniosek przed wysłaniem powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prorektora ds. Nauki, w związku z czym prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych (2 egzemplarze wydrukowanego wniosku podpisanego przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 1 kompletem załączników) do Bura ds. Nauki do dnia 25 października 2018 r. 

 

Prosimy, aby dokumenty były ułożone w kolejności wymaganej przez FNP, opisanej w Instrukcji przygotowania wniosku.

Regulamin konkursu oraz Instrukcja przygotowania wniosku dostępne są na stronie Fundacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Osoba do kontaktu w Biurze ds. Nauki: mgr inż. Renata Choroszkiewicz; te. 58 349 10 01; e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

Stypendium rządu francuskiego

Ambasada Francji w Polsce zaprasza polskich naukowców do składania wniosków o finansowanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 styczeń i 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Termin składania wniosków: do dnia 2 listopada roku 2018 - godz. 14:00.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce pod  adresem : https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy  .

Wymiana bilateralna naukowców

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

 

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018.

W ramach konkursu zostaną przyznane:

> stypendium dla badaczki magistrantki (20 000 zł),

> dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską (30 000 zł każde),

> trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną (35 000 zł każde).

 

 

Stypendia w USA dla doktorantów i doktorów

Fundacja Fulbrighta prowadzi nabór na stypendia w USA dla doktorantów i doktorów:

Junior Advanced Research Award

Fulbright Senior Award

Stypendia Rządu Francuskiego

Ambasada Francji w Polsce zaprasza polskich naukowców do składania wniosków o finansowanie stypendiów naukowych we Francji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.