Aktualności ze świata nauki

Wnioski, Raporty ST

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony elektroniczny formularz RAPORTU z realizacji tematów zadań badawczych statutowych realizowanych w ramach utrzymania potencjału badawczego ze środków otrzymanych z subwencji za rok 2020. 

Przypominamy, że realizacja tematów traktowana jest jako bezterminowa z możliwością ich modyfikacji na rok kolejny oraz koniecznością wykorzystania wszystkich przyznanych środków w roku ich przyznania.

 

Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany zupełnej tematu zadania badawczego statutowego do Państwa dyspozycji zostaje uruchomiony również WNIOSEK o przyznanie subwencji na zadanie badawcze realizowane w ramach utrzymania potencjału badawczego jednostki na rok 2021.


Formularze WNIOSKU oraz RAPORTU dostępne są w systemie

e-naukowiec (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/panel/admin/documents).

 

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2020 roki /lub WNIOSKÓW na rok 2021 mija 19 lutego 2021 r. (piątek).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organów kontrolujących działalność statutową jednostki.

 

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza proszę uzgadniać z Biurem ds. Nauki pod nr tel. 11-58 lub 11-59, natomiast wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza proszę uzgadniać z Działem Systemów IT pod nr tel. 17-14 lub 17-08.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Michał Markuszewski

prorektor ds. nauki

Raport MB za rok 2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w systemie e-Naukowiec pod adresem: (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/panel/admin/documents) został uruchomiony elektroniczny formularz RAPORTÓW z zadań młodego badacza MB za rok 2020 (MB Raport za rok 2020). 

Dostęp do formularza posiadają wszyscy pracownicy naukowi i doktoranci będący Kierownikami zadań badawczych MB, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do Extranetu GUMed.
Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do internetu.

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2020 rok mija 28 lutego 2021 r. (niedziela).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kierownicy zadań zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje.
Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego zadania badawcze MB.

UWAGA:

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza proszę uzgadniać z Sekcją ds. Systemów Dydaktyki i Nauki pod nr tel. 17-14 lub 17-08.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza proszę uzgadniać z Biurem ds. Nauki pod nr tel. 12-13.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Michał Markuszewski 

Prorektor ds. Nauki

Nabór kandydatów do programu EFSA "EU-FORA" - roczny staż w zakresie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że trwa nabór kandydatów ze środowiska naukowego, zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej edycji programu stypendialnego European Food Risk Assessment (EU-FORA).

Termin składania aplikacji upływa dnia 29 stycznia 2021 r.

Zaproszenie EFSA adresowane jest do naukowców na początkowym etapie ścieżki zawodowej, a także na jej półmetku, doktorantów, postdoków,  naukowców zatrudnionych w sektorze publicznym lub prywatnym, generalnie do wszystkich kandydatów ze środowiska naukowego poszukujących możliwości nabycia doświadczenia z pierwszej ręki w zakresie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Wyłonieni uczestnicy programu odbędą 12-miesięczny staż w europejskich wyspecjalizowanych jednostkach poza krajem macierzystym, zyskując możliwość nabycia/udoskonalenia swoich umiejętności dzięki metodzie aktywnego uczestnictwa (learning-by-doing). Organizacja goszcząca  zapewni pełną integrację z realizowanymi pracami.

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a raport naukowy z ich pracy zostanie zamieszczony w specjalnym wydaniu Dziennika EFSA (EFSA Journal). Ponadto, w ramach 12-miesięcznego stażu, skorzystają z możliwości udziału z 4 modułach szkolenia w zakresie oceny ryzyka (3-tygodniowe szkolenie wprowadzające w siedzibie EFSA i pozostałe moduły szkolenia  w stolicach wybranych krajów europejskich).

Termin składania aplikacji przez instytucje zainteresowane pełnieniem roli "hosting site", tj. instytucji goszczącej upływa 12 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje, w tym również wypowiedzi stażystów, którzy skorzystali z programu, udokumentowane na video, a także link do składania aplikacji dostępne są na stronie:

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

W imieniu Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości oferowanych przez EFSA.

Biuro ds. Nauki

POLSKA AKADEMIA NAUK, Nagroda dla młodych naukowców 2021

Z przyjemnością informujemy o kolejnej, VI edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2020 r., której
wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu zakresach nauki, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł. Wnioski przyjmowane będą od 15 stycznia do 31 marca br., pozostałe zaś informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl w zakładce: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców.

Gorąco zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie i tym samym do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu środowisku naukowemu, w tym Członkom POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Konkurs na finansowanie projektów badawczych „Młody Twórca Nauki”

Szanowni Państwo,

Realizując Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych w ramach Programu grantowego „Młody Twórca Nauki”.

Celem Konkursu jest zainicjowanie i rozwój badań naukowych o tematyce badawczej obejmującej Priorytetowe Obszary Badawcze:

1.     POB 1 | Onkologia;

2.     POB 2 | Kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa;

3.     POB 3 | Biochemia, genetyka i biologia molekularna.

 

Wnioski należy składać w terminie do 31.12.2020 w formie elektronicznej na portalu e‑naukowiec 
do Działu Obsługi Programu IDUB. Zgodnie z Regulaminem realizacji projektów badawczych
w Programie grantowym „Młody Twórca Nauki” realizowanym w ramach „Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcze”, złożone wnioski podlegają ocenie w procedurze konkursowej.

 

Osoba do kontaktu: Renata Choroszkiewicz, Dział Obsługi Programu  IDUB, renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

Stypendium naukowe POLPHARMY dla doktorantów

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji  konkursu o Stypendium naukowe organizowanym przez Fundację Naukową Polpharmy.

Konkurs skierowany jest do doktorantów  uczelni medycznych, którzy w roku składania wniosku
o stypendium nie ukończyli 30 lat (rok urodzenia 1991 i później).  

Celem programu jest promowanie i wyróżnienie najzdolniejszych doktorantów o największym dorobku naukowym.  

Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.

Przyznanie Stypendium w latach ubiegłych uniemożliwia ponowne ubieganie się (Stypendium może być przyznane wyłącznie RAZ).