Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy

Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy

Zapraszamy do udziału w konkursie o stypendium naukowe organizowanym przez Naukową Fundację Polpharmy.

Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych, którzy w roku składania wniosku o stypendium nie mają ukończonych 30 lat. Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.

W związku z powyższym prosimy o składanie wymaganych dokumentów do Działu Nauki do dnia 24 listopada do godz. 15:00. Spośród nadesłanych aplikacji, trzy najwyżej ocenione wnioski zostaną zgłoszone przez Władze GUMed do udziału w konkursie.

Wypełniony wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz osobę rekomendującą/opiekuna naukowego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) curriculum vitae kandydata (CV),

2) poświadczone przez Uczelnię kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) opis wykonanych prac związanych z doktoratem oraz harmonogram pracy nad doktoratem,

4) zaświadczenie Uczelni o otwarciu przewodu doktorskiego,

5) listę wszystkich publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

 

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku o przyznanie stypendium

Regulamin przyznawania stypendium

 

Kontakt w Dziale Nauki:

Hanna Cieplińska, hciepl@gumed.edu.pl, tel. 349-11-59

 

Kontakt do Fundacji:

fundacja@polpharma.com, tel:. 22 364 63 13

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.