Stypendium START

Stypendium START

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wysokość rocznego stypendium to 28 000 zł.

W konkursie o stypendium START oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą.

Wnioski w konkursie mogą składać naukowcy, którzy:

- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
- są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w obecnym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1986 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Wniosek przed wysłaniem powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prorektora ds. Nauki, w związki z czym prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych (2 egzemplarze wydrukowanego wniosku podpisanego przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 1 kompletem załączników) do Działu Nauki  do dnia 24 października 2016r. Prosimy, aby dokumenty były ułożone w kolejności wymaganej przez FNP, opisanej w Instrukcji przygotowania wniosku.

 

Regulamin konkursu oraz Instrukcja przygotowania wniosku dostępne są na stronie Fundacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.