KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że pracownicy GUMed z otwartym przewodem doktorskim mogą ubiegać się o przyznanie naukowego stypendium doktorskiego.
Stypendium, w wysokości połowy stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, wypłacane będzie przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od maja 2016r.
Ważnym warunkiem do spełnienia przez Stypendystę jest zobowiązanie do przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej w okresie do dwóch lat od daty zaprzestania pobierania stypendium.
Jeżeli nie zostanie spełniony powyższy warunek Stypendysta, zgodnie z zawartą umową, zwraca całość pobranego naukowego stypendium doktorskiego.
Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:
1. Stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
2. Wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
3. Dotychczasową działalność naukową Kandydata do stypendium;
4. Udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
5. Liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.


Nieprzekraczalny termin składania wniosków: 18 marca 2016 r. (piątek).
Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.


Wniosek o przyznanie stypendium oraz Zarządzenie Rektora GUMed określające szczegółowe informacje i zasady przyznawania stypendium do pobrania z extranetu: https://dokumenty.gumed.edu.pl/1452

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 kwietnia 2016 r.

 
Osoba do kontaktu: Hanna Cieplińska; tel. wewn. 11-59; e-mail: hciepl@gumed.edu.pl

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.