Stypendium naukowe POLPHARMY dla doktorantów

Stypendium naukowe POLPHARMY dla doktorantów

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji  konkursu o Stypendium naukowe organizowanym przez Fundację Naukową Polpharmy.

Konkurs skierowany jest do doktorantów  uczelni medycznych, którzy w roku składania wniosku
o stypendium nie ukończyli 30 lat (rok urodzenia 1991 i później).  

Celem programu jest promowanie i wyróżnienie najzdolniejszych doktorantów o największym dorobku naukowym.  Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.

Przyznanie Stypendium w latach ubiegłych uniemożliwia ponowne ubieganie się (Stypendium może być przyznane wyłącznie RAZ).

O Stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      posiadają wykształcenie wyższe,

3)      nie przekroczyły 30 roku życia,

4)      są uczestnikami studiów doktoranckich krajowej uczelni medycznej lub CMKP,

5)      posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Wypełniony na formularzu wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę - Rektora Uczelni.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      curriculum vitae kandydata (CV),

2)      poświadczone przez Uczelnię kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3)      opis wykonanych prac związanych z doktoratem oraz harmonogram pracy
nad doktoratem,

4)      zaświadczenie Uczelni o otwarciu przewodu doktorskiego,

5)      listę wszystkich publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym
lub międzynarodowym.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny wniosków, opracowane przez Radę Naukową Fundacji, dostępne są w Regulaminie przyznawania Stypendiów.

UWAGA: Uczelnia posiada prawo zgłoszenia do Stypendium TRZECH KANDYDATÓW.
Wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.

Ostateczną wysokość i liczbę przyznanych Stypendiów w każdej edycji Konkursu ustala Zarząd Fundacji w terminie do dnia 1 marca roku, w którym przyznawane jest Stypendium (2021).

Pisemną informację o przyznaniu Stypendium otrzymują Stypendyści, Rektorzy uczelni
oraz Promotorzy Stypendystów.      

Wnioski przyjmowane są na adres mailowy: STYPENDIUM.FUNDACJA@POLPHARMA.COM
w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów do Biura ds. Nauki w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 15:00.
Spośród nadesłanych aplikacji, trzy najwyżej ocenione wnioski zostaną zgłoszone przez Władze GUMed do udziału w konkursie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat zasad zgłaszania kandydatów, obowiązków Stypendysty oraz organizacji konkursu zawartych w Regulaminie i Wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne do pobrania  na stronie internetowej Fundacji:

https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/programy-stypendialne/   

Kontakt w Biurze ds. Nauki: Alicja Bednarek, e-mail alicja.bednarek@gumed.edu.pl  tel. (058) 349-12-13

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.