Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców - nabór grudzień 2020

Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców - nabór grudzień 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania Wniosków o przyznanie Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 1 grudnia 2020 do 31 grudnia 2020.
Stypendium można otrzymać tylko raz. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniższymi informacjami odnośnie warunków ubiegania się o przyznanie ww. stypendium.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym Naukowcem jest osoba, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim  nie posiadającym stopnia doktora   

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat* i jest zatrudniona w Uczelni

* - do okresu 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopach: macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. Okres 7 lat liczony jest od dokładnej daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora.

Status Młodego Naukowca jest weryfikowany na dzień podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Wysokość i okres przyznawania Stypendium

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy).

Maksymalna wysokość stypendium: 5 390 zł miesięcznie

Wysokość Stypendium oraz okres jego otrzymywania zostaną ustalone w decyzji o przyznaniu,
w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

Warunki otrzymania Stypendium

Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców może otrzymać Młody Naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, opisanymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (odnośnik na dole ogłoszenia).

Wnioskodawca:

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o Stypendium są wyłącznie:

1) Rektor Uczelni, w której prowadzona jest szkoła doktorska a Młody Naukowiec jest doktorantem

2) osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w którym zatrudniony jest Młody Naukowiec

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Ministra w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r ., według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

UWAGA: Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Wnioskowanie

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się elektronicznie w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/).
Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF („wniosek z podpisem ZSUN/OSF”) musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny) przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną.

Podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła się elektronicznie w systemie ZSUN/OSF.

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa w systemie OSF załączniki tj.:       

1) dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej    

2)dokumenty potwierdzające ewentualne przerwy w działalności naukowej z przyczyn określonych
w art. 360 ust. 3 Ustawy

3)oświadczenie Młodego Naukowca potwierdzające zgodność informacji zawartych w części C wniosku ze stanem faktycznym                                                                                                                           

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o nieprzyznaniu w poprzednich latach Stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców 

Ważne !!!

Wniosku nie wysyłamy, doprowadzamy do opcji zapisz/zablokuj następnie generujemy plik
do podpisu i przekazujemy na email alicja.bednarek@gumed.edu.pl

Wnioski wymagają podpisu elektronicznego Wnioskodawcy.  

Bardzo proszę o nadanie roli Redaktora pomocniczego dla Alicji Bednarek.

Kryterium czasowe:

We wniosku należy wykazać najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, niemniej jednak do dnia 30 listopada 2020 roku. 

Kryterium formalne:

Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Kryteria oceny merytorycznej

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:

a)      znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową

b)      stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej

c)       liczba i prestiż uzyskanych nagród

 

Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

Obowiązuje ograniczenie liczby osiągnięć, które Młody Naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach, tj.:

·         nie więcej niż łącznie 5 wybranych osiągnięć spośród: autorstwa lub współautorstwa monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych

·         po 3 wybrane osiągnięcia w pozostałych kategoriach 

Powyższe ograniczenia zostały zaimplementowane w systemie OSF. Oznacza to, że podczas składania wniosków system OSF będzie weryfikował, czy wskazano 3 publikacje, w których Kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem oraz nie będzie umożliwiał wykazania większej liczby osiągnięć niż wynikająca z przepisów rozporządzenia.

UWAGA! W dniu 29 września 2020 r. ogłoszono nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. W związku z powyższym, osiągnięcia wykazane w ramach kategorii 1,tj. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 267 ust. 2pkt 2 ustawy, będą oceniane z uwzględnieniem wykazu wydawnictw ogłoszonego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. (a nie z dnia 17 grudnia 2019 r. jak wskazano
w Wytycznych).
 

Termin rozpatrzenia wniosków i decyzja w sprawie Stypendium

Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 30 czerwca 2021.

Minister może przyznać maksymalnie 230 stypendiów, w tym minimum 50 dla Młodych Naukowców będących doktorantami.

Stypendium zostanie przyznane osobom ulokowanym najwyżej na liście rankingowej wniosków uszeregowanej według liczby przyznanych punktów.

Decyzje administracyjne  w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium zostaną przesłane do Wnioskodawców oraz Młodych Naukowców po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra (po 30 czerwca 2021).

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi  informacjami  pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów przez system OSF oraz informacji o złożeniu wniosku na adres: alicja.bednarek@gumed.edu.pl  do dnia  28.12.2020r. do godz. 12:00.

Osoba do kontaktu w Biurze ds. Nauki: Alicja Bednarek

tel. 58 349 12 13  e-mail: alicja.bednarek@gumed.edu.pl

 

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.