Stypendium MNiSW dla Wubitnych Mlodych NAukowców

Stypendium MNiSW dla Wubitnych Mlodych NAukowców

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy Doktorantów, Nauczycieli akademickich, Doktorów do składania Wniosków o przyznanie Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Z przesłanych do 12 grudnia 2019 r. Wniosków, do kolejnego etapu zostanie wyłonionych 5 Młodych Naukowców wyróżniających się najwyższymi osiągnięciami naukowymi. Jest to druga edycja Wnioskowania, zatem zachęcam do szczegółowego zapoznania się z poniższymi informacjami odnośnie warunków ubiegania się o przyznanie ww. stypendium.

 

Kto może otrzymać stypendium?

1. Zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360) młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

2. Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r

 

Wysokość stypendium:

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

 

Kto może złożyć wniosek?

- o przyznanie stypendium wnioskuje Rektor uczelni w której prowadzona jest szkoła doktorska, a młody naukowiec jest doktorantem;

- osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca;

 

Wnioskowanie.

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowany Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Wypełniony wniosek winien być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny) Wnioskodawcy (czyt. Rektora).

Bardzo proszę o nadanie roli Redaktora pomocniczego dla Renaty Choroszkiewicz

 

Ważne !!!

Wniosku nie wysyłamy, doprowadzamy do opcji zapisz/zablokuj następnie generujemy plik do podpisu i przekazujemy na email renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl.

Wnioski wytypowane do wysyłki zostaną przekazane z podpisem elektronicznym Wnioskodawcy.  

 

Zasady wysyłki.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej oraz dokumenty potwierdzające przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy (o ile wystąpiły);

2. oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o nieprzyznaniu w poprzednich latach stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców.

UWAGA! W przypadku braku powyższych załączników, MNiSW wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 KPA, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Zmiany w dotychczasowym procesie wnioskowania:

1. Zniesiono dotychczasowy 4-letni okres wykazywania osiągnięć. Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2019 r.

2. W oświadczeniu młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa nie trzeba dołączać oświadczeń współautorów.

3. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

4. Zniesiono dotychczasowy limit minimalnego wkładu autorskiego.

5. Ponadto nowelizacją rozporządzenia ograniczono liczbę osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kryteriach, tj.:

nie więcej niż łącznie 5 wybranych osiągnięć spośród: monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
po 3 wybrane osiągniecia w pozostałych kategoriach.
 

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów przez system OSF oraz informacji o złożeniu wniosku na adres: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl do dnia 12 grudnia do godz. 15:00.

 

Spośród nadesłanych aplikacji 5 najwyżej ocenionych wniosków zostanie zgłoszonych przez Władze GUMed do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Ważne terminy:

01-12 grudnia 2019 r. – gromadzenie wniosków w systemie OSF

13-16 grudnia 2019 – weryfikacja wniosków oraz wyłonienie Kandydatów

16 grudnia 2019 – zamknięcie wnioskowania

do 20 grudnia 2019r. – złożenie wniosków w systemie OSF przez Biuro ds. Nauki

 

do 30 czerwca 2020 r. rozpatrzenie wniosków przez Ministerstwo. Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium. 

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

 

Formularz wniosku o przyznanie stypendium

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r

 

Osoba do kontaktu w Biurze ds. Nauki: mgr inż. Renata Choroszkiewicz

tel. 58 349 10 01 / e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

 

 

Z poważaniem,

Renata Choroszkiewicz

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.