Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Szanowni Państwo,


Zapraszamy Doktorantów, Nauczycieli akademickich, Doktorów do składania wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kto może otrzymać stypendium?

1. Zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360) młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

2. Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Wysokość stypendium:

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

 

Kto może złożyć wniosek?

- o przyznanie stypendium wnioskuje Rektor uczelni w której prowadzona jest szkoła doktorska, a młody naukowiec jest doktorantem;

- osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca;
 

Wnioskowanie:

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej na adres: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl oraz papierowej  do Biura ds. Nauki do dnia 22 maja do godz. 15:00.  Spośród nadesłanych aplikacji 10 najwyżej ocenionych wniosków zostanie zgłoszonych przez Władze GUMed do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wypełniony wniosek winien być podpisany przez Kandydata. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      dokumenty potwierdzające uzyskania znaczących osiągnięć w działalności naukowej wyłącznie w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

2)      oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
UWAGA! W przypadku braku powyższych załączników, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Ww. okres czterech lat może być wydłużony o czas trwania przerwy w działalności naukowej (łącznie nie dłużej niż o dwa lata) w przypadku przerwy spowodowanej urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku o przyznanie stypendium

https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190430_wzor_wniosku_SWMN_2019_%28aktywny_formularz%29.docx/16210054-7e45-832c-4a2a-85f7a1bde618

 

Oświadczenie do wniosku

https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190430_wzor_oswiadcz_SWMN_2019.docx/3b104f32-8adf-baf5-d59e-e206a0489f24

Ważne terminy:

od 14 - 22 maja 2019r. składanie wniosków do Biura ds. Nauki w wersji papierowej
i elektronicznej

27-30 maj 2019r. złożenie wniosków w systemie OSF
do 30 listopada 2019 r. rozpatrzenie wniosków przez Ministerstwo. Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium. 

 

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Osoba do kontaktu w Biurze ds. Nauki: mgr inż. Renata Choroszkiewicz; te. 58 349 10 01; e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

 

 

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.