Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018.

W ramach konkursu zostaną przyznane:

> stypendium dla badaczki magistrantki (20 000 zł),

> dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską (30 000 zł każde)

> trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną (35 000 zł każde).

 

Konkurs adresowany jest do kobiet-naukowców:

> rozpoczynających prace badawcze w zakresie Nauk o życiu prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra,

> prowadzących badania naukowe w zakresie Nauk o życiu i przygotowujących rozprawę doktorską,

> prowadzących badania naukowe w dziedzinach Nauk o życiu mające na celu realizację osiągnięcia naukowego będącego podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

W Konkursie mogą brać udział Kandydatki, które:

> mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski,

> posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

> w roku wypłacania stypendium (w roku kalendarzowym bezpośrednio następującym po roku, w którym zostaną wybrane Stypendystki Konkursu) nie osiągną 25 roku życia – w przypadku magistrantek, 35 roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40 roku życia – w przypadku habilitantek,

> złożą kompletne zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie.

 

Zgłoszenie należy przesłać przez aplikację dostępną na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.