KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że pracownicy GUMed z otwartym przewodem doktorskim mogą ubiegać się o przyznanie naukowego stypendium doktorskiego.

Stypendium, w wysokości 1 225 zł/miesiąc, wypłacane będzie przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od maja 2018 r.

Ważnym warunkiem do spełnienia przez Stypendystę jest zobowiązanie do przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej w okresie do dwóch lat od daty zaprzestania pobierania stypendium tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Jeżeli nie zostanie spełniony powyższy warunek Stypendysta, zgodnie z zawartą umową stypendialną, zwraca całość pobranego naukowego stypendium doktorskiego.

 

Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:

1. Stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;

2. Wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;

3. Dotychczasową działalność naukową Kandydata do stypendium;

4. Udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;

5. Liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Nabór wniosków: do 16 lutego 2018 r.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do Biura ds. Nauki (Rektorat, p.202, II piętro).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 marca 2018 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego

2. Zarządzenie Rektora GUMed określające szczegółowe informacje i zasady przyznawania stypendium

3. Terminarz 2018

 

Osoba do kontaktu: Hania Cieplińska, Biuro ds. Nauki, tel. wewn. 11-59; e-mail: hciepl@gumed.edu.pl

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.